TIN TỨC - TIN CÔNG TY
Lịch bay VietjetAir mùa hè 2013
LỊCH BAY TỪ NGÀY 31-03-2013 ĐẾN 19-05-2013
Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh Thời gian hạ cánh
1. HÀNH TRÌNH  SGN-HAN-SGN
VJ8660 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8662 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8666 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8668 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8670 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:50 21:55
VJ8672 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8674 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:00 21:05
VJ8676 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8678 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN  16:40 18:45
VJ8661 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 8:55 11:00
VJ8663 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 14:10 16:15
VJ8667 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8669 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8671 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 22:30 0:35
VJ8673 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8675 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:40 23:25
VJ8677 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8679 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 19:20 21:25
2. HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN
VJ8380 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8382 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8384 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8388 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 7:10 8:20
VJ8381 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8383 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 16:55 18:05
VJ8385 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 22:30 23:40
VJ8389 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 9:00 10:10
3. HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN
VJ8650 31/03/2013 26/10/2013 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 31/03/2013 26/10/2013 HPH SGN 12:30 14:25
4. HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN
VJ8630 31/03/2013 26/10/2013 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 31/03/2013 26/10/2013 VII SGN 13:05 14:50
5. HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN
VJ8858 31/03/2013 26/10/2013 SGN CXR 16:50 17:45
VJ8859 31/03/2013 26/10/2013 CXR SGN 18:20 19:15
6. HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN
VJ8311 31/03/2013 26/10/2013 SGN PQC 7:40 8:30
VJ8312 31/03/2013 26/10/2013 PQC SGN 9:05 9:55
7. HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN
VJ8901 31/03/2013 26/10/2013 SGN BKK 11:15 12:45
VJ8902 31/03/2013 26/10/2013 BKK SGN 13:50 15:20
8. HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN
VJ8881 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8880 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 13:15 14:30
VJ8882 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 16:45 18:00
9. HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN
VJ8861 31/03/2013 26/10/2013 HAN DLI 9:40 11:20
VJ8862 31/03/2013 26/10/2013 DLI HAN 11:55 13:35

Lịch bay 2013

LỊCH BAY TỪ NGÀY 25-02-2013 ĐẾN 30-03-2013
Số hiệu chuyến bay Hiệu lực từ ngày Hiệu lực đến ngày Sân bay cất cánh Sân bay hạ cánh Thời gian cất cánh  Thời gian hạ cánh
1. HÀNH TRÌNH SGN-HAN-SGN 
VJ8660 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8674 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 18:30 20:35
VJ8662 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8670 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 19:45 21:50
VJ8676 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8666 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8672 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8668 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8678 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 16:35 18:40
VJ8666 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HAN 8:05 10:10
VJ8661 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 8:50 10:55
VJ8675 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 21:10 23:15
VJ8663 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 14:05 16:10
VJ8671 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 22:25 0:30
VJ8677 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8667 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8673 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8669 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8679 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 19:15 21:20
VJ8667 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN SGN 10:45 12:50
2. HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN
VJ8650 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 25-Feb-13 30-Mar-13 HPH SGN 12:30 14:25
3.HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN
VJ8630 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 25-Feb-13 30-Mar-13 VII SGN 13:05 14:50
4.HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN
VJ8382 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8380 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8384 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8383 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 16:50 18:00
VJ8381 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8385 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD SGN 22:30 23:40
5.HÀNH TRÌNH SGN-HUI-SGN
VJ8370 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN HUI 7:10 8:30
VJ8371 25-Feb-13 30-Mar-13 HUI SGN 9:00 10:20
6.HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN
VJ8858 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN CXR 16:45 17:40
VJ8859 25-Feb-13 30-Mar-13 CXR SGN 18:15 19:10
7.HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN
VJ8311 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN PQC 7:45 8:35
VJ8311 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN PQC 13:45 14:35
VJ8312 25-Feb-13 30-Mar-13 PQC SGN 9:10 10:00
VJ8312 25-Feb-13 30-Mar-13 PQC SGN 15:10 16:00
8.HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN
VJ8881 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8882 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD HAN 16:45 18:00
VJ8880 25-Feb-13 30-Mar-13 DAD HAN 13:15 14:30
9.HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN
VJ8861 25-Feb-13 30-Mar-13 HAN DLI 9:35 11:15
VJ8862 25-Feb-13 30-Mar-13 DLI HAN 11:50 13:30
10.HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN
VJ8901 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN BKK 11:20 12:50
VJ8901 25-Feb-13 30-Mar-13 SGN BKK 11:45 13:15
VJ8902 25-Feb-13 30-Mar-13 BKK SGN 13:55 15:25
VJ8902 25-Feb-13 30-Mar-13 BKK SGN 14:30 16:00
             
 
LỊCH BAY TỪ NGÀY 31-03-2013 ĐẾN 31-12-2013
Flight No Valid from Valid untill Dep Airport Des Airport Take off time Landing time
1.HÀNH TRÌNH HAN-DAD-HAN
VJ8881 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 15:05 16:20
VJ8883 31/03/2013 26/10/2013 HAN DAD 18:35 19:50
VJ8880 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 13:15 14:30
VJ8882 31/03/2013 26/10/2013 DAD HAN 16:45 18:00
2.HÀNH TRÌNH HAN-DLI-HAN
VJ8861 31/03/2013 26/10/2013 HAN DLI 9:40 11:20
VJ8862 31/03/2013 26/10/2013 DLI HAN 11:55 13:35
3.HÀNH TRÌNH SGN-HAN-SGN
VJ8660 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 6:10 8:15
VJ8674 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:40 20:45
VJ8662 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:00 9:05
VJ8670 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 19:50 21:55
VJ8676 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 7:40 9:45
VJ8666 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 13:00 15:05
VJ8672 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 18:20 20:25
VJ8668 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN 15:25 17:30
VJ8678 31/03/2013 26/10/2013 SGN HAN  16:30 18:35
VJ8661 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 8:50 10:55
VJ8675 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:20 23:25
VJ8663 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 14:10 16:15
VJ8671 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 22:30 0:35
VJ8677 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 10:20 12:25
VJ8667 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 15:40 17:45
VJ8673 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 21:00 23:05
VJ8669 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 18:05 20:10
VJ8679 31/03/2013 26/10/2013 HAN SGN 19:10 21:15
4.HÀNH TRÌNH SGN-DAD-SGN
VJ8382 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 11:30 12:40
VJ8380 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 6:20 7:30
VJ8384 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 15:00 16:10
VJ8386 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 20:45 21:55
VJ8388 31/03/2013 26/10/2013 SGN DAD 7:20 8:30
VJ8383 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 16:55 18:05
VJ8381 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 8:05 9:15
VJ8385 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 20:25 21:35
VJ8387 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 22:30 23:40
VJ8389 31/03/2013 26/10/2013 DAD SGN 9:05 10:15
5.HÀNH TRÌNH SGN-HPH-SGN
VJ8650 31/03/2013 26/10/2013 SGN HPH 9:50 11:45
VJ8651 31/03/2013 26/10/2013 HPH SGN 12:30 14:25
6.HÀNH TRÌNH SGN-VII-SGN
VJ8630 31/03/2013 26/10/2013 SGN VII 10:35 12:20
VJ8631 31/03/2013 26/10/2013 VII SGN 13:05 14:50
7.HÀNH TRÌNH SGN-PQC-SGN
VJ8311 31/03/2013 26/10/2013 SGN PQC 7:45 8:35
VJ8312 31/03/2013 26/10/2013 PQC SGN 9:10 10:00
8.HÀNH TRÌNH SGN-CXR-SGN
VJ8858 31/03/2013 26/10/2013 SGN CXR 16:50 17:45
VJ8859 31/03/2013 26/10/2013 CXR SGN 18:20 19:15
9.HÀNH TRÌNH SGN-BKK-SGN
VJ8901 31/03/2013 26/10/2013 SGN BKK 11:15 12:45
VJ8902 31/03/2013 26/10/2013 BKK SGN 13:50 15:20

 

 
Đặt vé máy bay Online
Nội địa   Quốc tế   Khứ hồi
Ngày đi: (*)   
Giờ đi:
Người lớn Trẻ em Em bé
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 48 - Tất cả: 621,673
 
Vé máy bay nội địa
 • Vé máy bay Bamboo Airways tại
 • Vé máy bay Viet nam Airlines t
 • Vé máy bay Jetstar tại TP Vinh
 • Vé máy bay Vinh đi Hà Nội
 • Vé máy bay Vinh đi Đà Nẵng
 • Vé máy bay Vinh đi Buôn Mê Thu
 • Vé máy bay quốc tế
 • Vé máy bay Vinh đi Viên Chăn
 • Vé máy bay đi Úc
 • Vé máy bay đi Pháp
 • Vé máy bay đi Trung Quốc
 • Vé máy bay đi Hàn Quốc
 • Vé máy bay đi Hồng Kông
 • Vé máy bay theo hãng
 • Vé máy bay Vietnam Airlines gi
 • Vé máy bay VietJet Air
 • Vé máy bay Air France Pháp
 • Vé máy bay Air China Trung Quố
 • Vé máy bay Aeroflot Russian Ai
 • Vé máy bay Aegean Airlines Hy
 • Vé máy bay theo loại
 • Đặt mua vé máy bay Tết 2015
 • Bảng giá vé máy bay tại Vinh N
 • Bảng giá vé máy bay tại Vinh N
 • Đặt mua vé máy bay online trực
 • Đặt mua vé máy bay khuyến mãi
 • Đặt vé máy bay Hạng thương gia
 •  

  PHÒNG VÉ MÁY BAY ĐÔNG DƯƠNG
  Địa chỉ: Số 7A/24 Đường Phạm Đình Toái - TP Vinh - Nghệ An

  Điện thoại:0901354468

  E-mail: Vemaybaydongduong.na@gmail.com
  Giấy ĐKKD 2901491068 ngày  05/10/2018 tại Nghệ An - Giám đốc: NGUYỄN HUỲNH SƯƠNG